Često Postavljena Pitanja

Nađite Odgovor Koji je Vama Potreban.

Česta Pitanja


Na ovoj stranici delimo često postavljena pitanja sa kojim se susrećemo često.

Ako ne možete da nađete pitanje ili odgovor koje je lično vama potreban, nemojte da se ustručavate da nas kontaktirate.

 

1. Kada se plaća porez na imovinu?

Porez na imovinu između ostalog plaća se i na pravo svojine na nepokretnosti. Obveznik poreza na imovinu na pravo svojine na nepokretnostima je pravno i fizičko lice koje je imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije. Porez na imovinu je trajnog karaktera, njegova visina se utvrđuje na godišnjem nivou, i plaća se na svaka tri meseca u godini ili ti kvartalno.

2. Gde se podnosi prija za plaćanje poreza za imovinu i šta je potrebno od dokumentacije?

Poreska prijava za plaćanje poreza na imovinu podnosi se odeljenju Republičke uprave javnih prihoda za teritoriju opštine na kojoj se predmetna nepokretnost nalazi osim popunjenog obrasca PPI-2 (popunjenog na ime kupca ) potrebno je priložiti sledeće:
– ugovor o kupoprodaji – fotokopija i original radi uvida
– fotokopija lične karte podnosioca prijave odn. kupca

Ako više pravnih ili fizičkih lica ostvaruje pravo svojine na istoj nepokretnosti – poreski obveznik je svako od njih, srazmerno svom udelu.
Ukoliko je kupac pravno lice – potrebno je da poresku prijavu – obrazac PPI-1 potpiše i overi pečatom
Ukoliko je više kupaca – poreska prijava se podnosi za svakog pojedinačno srazmerno svom udelu
Ukoliko je kupac strani državljanin – potrebno je pribaviti PIB za fizička lica pre nego se podnese poreska prijava za plaćanje poreza na imovinu.

3.  Šta je kapitalna dobit i kada se kapitalna dobit plaća?

Kapitalna dobit je razlika između cene kupljene i prodate nepokretnosti. Po zakonu, kapitalna dobit iznosi 15 %. Obveznici kapitalne dobiti su lica koja su nepokretnost stekla u poslednjih 10 godina. Dakle, sve osobe koje su stekle nepokretnost po bilo kojoj osnovi pre navedenog roka, nisu obveznici kapitalne dobiti. Oslobađanje od kapitalne dobiti se vrši kupovinom druge nepokretnosti kojom rešavate stambeno pitanje i to u roku od 90 dana od dana prodaje nepokretnosti.