Uknjiženje Nekretnine

Uknjiženje Nekretnine


Da bi se nepokretost ili objekat uknjižio, odnosno da bi nepokretnost ili objekat bio upisan u katastar nepokretnosti potrebno je da bude snimljen i ucrtan od strane licenciranih agencija koje pružaju usluge geodetskih radova.  Jako je bitno da objekat ima pravosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu na ime investitora koji je sagradio predmetni objekat kao i overen originalni primerak kupoprodajnog ugovora, ili drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo objekta ili nepokretnosti. Ukoliko ste ispunili navede uslove, neophodno je popuniti zahtev sa svim traženim prilozima i dokazom o praćenim taksama za uknjiženje koji mozete naci na sajtu katastra nepokretnosti.

shutterstock_236029696

 

Korak po korak do upisa u katastar nepokretnosti

Namera ovog vodiča je da korisnicima pruži osnovne informacije u vezi sa postupkom upisa nepokretnosti i prava na nepokretnostima u katastar nepokretnosti. Objašnjenja i uputstva u ovom vodiču data su za neke tipične i opšte slučajeve.

Neophodni koraci:

  1. Utvrdite koja je služba za katastar nepokretnosti nadležna za upis
  2. Utvrdite pravni status nepokretnosti u katastru
  3. Pripremite dokumetaciju
  4. Platite takse
  5. Sastavite zahtev
  6. Predajte zahtev za upis sa pratećom dokumentacijom u nadležnu službu Republičkog Geodetskog Zavoda (RGZ)